Welkom bij de FNP afdeling Achtkarspelen

Leaver de hiemside yn it Frysk? Druk hjir.

 

Met visie op weg naar de toekomst!

 

De FNP is een partij die opkomt voor Fryslân en haar inwoners. De FNP streeft naar een provincie met meer eigen zeggenschap. Een provincie die zelf beslist en beschikking heeft over de bodemschatten. Taal, cultuur, tradities en landschap zijn belangrijke onderdelen van onze identiteit.

 

Achtkarspelen heeft een bijzondere positie in Friesland en is 'anders dan anderen' met een eigen identiteit, taal, cultuur, traditie en landschap. Met minder dan een eigen administratief huis kan de gemeente dan ook niet functioneren. De trend in Friesland en Nederland is net andersom. Groter, anoniem en op afstand. Door de opschaling van het openbaar bestuur, maar ook van justitie, onderwijs, zorg en brandweer en politie, past deze bestuursvorm niet meer bij de samenleving, maar vervreemdt haar daar van.

 

Het is duidelijk dat de FNP Achtkarspelen in de eerste plaats van eigen kracht uitgaat. Wij zijn voor her stimuleren van het gebruik van "groene" vormen van energie in onze gemeente om zoveel mogelijk zelfvoorzienende energieterugwinning te realiseren. We streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een watersysteem dat schoon, veilig en adequaat is zodat iedereen hier gezond kan leven. Ook het behoud van Friese monumenten, natuur, open ruimte en cultuur. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid in Achtkarspelen.

 

De stikstofproblematiek en de noodzakelijke landbouwtransitie bieden nieuwe kansen met de inzet van het cultuurhistorische landschap. De motor van de economie wordt in onze regio gevormd door het midden- en kleinbedrijf. Het is de taak van de gemeente om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te ondersteunen. Gratis parkeren is een groot pluspunt in onze winkelcentra. Een goede digitale ontgrendeling is belangrijk.

 

De FNP vindt het belangrijk dat bewoners die op sociaal gebied onevenredig hard zijn getroffen door de rijksoverheid, goed worden geholpen.

 

De FNP staat voor een gemeente in dienst van de burger, jong en oud. Om de burgers zoveel mogelijk bij de overheid te betrekken, is de FNP voorstander van een raadgevend referendum over belangrijke onderwerpen. De visie van de dorpen zelf en de gesprekken met de dorpsbelangen, wijk- en dorpshuisbesturen zijn erg belangrijk. Verder is het van groot belang dat de voorzieningen in de dorpen blijven. De FNP is voorstander van een 12-dorpenbeleid. Dat is het doel en wil de FNP als zelfstandige gemeente Achtkarspelen bereiken in goede samenwerking met de buurgemeenten.


De inzet fan de FNP blijft niet begrenst tot de gemeente of de provincie.

Ook in de Eerste Kamer in Den Haag en in Europees verband (de EFA ) klinkt het geluid fan de FNP.  

 

De 7 kernwaarden van de FNP 

 

Democratie: De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur.

 

Federalisme: De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincie, een sterker provinciaal bestuur en daarmee een sterker Fryslân.


Internationalisme: De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie van gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal.

 

Taal en cultuur: Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepractiseerd en gewaardeerd worden, zoals het Bildts en het Stellingwerfs.

 

Ondernemingszin: De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemingszin de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.

 

Solidariteit: De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek worden behouden en versterkt, zodat niemand aan de kant komt te staan.

 

Duurzaamheid: De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en behouden.

 

 

 Welkom bij de FNP afdeling Achtkarspelen2022 FNP Fryslân - Disclaimer