Nummer 7 Informatie

FNP 9983  
Lieuwe van der Wijk - Buitenpost
 


Mijn naam is Lieuwe van der Wijk en ik ben geboren in Augustinusga op 18 - 9 - 1960 en daar heb ik gewoond tot 1988.

In 1988 ben ik verhuisd naar Buitenpost waar ik nog steeds woon.

 

Ik heb twee zonen, Jelmer van 31 en Riemer van 27 wonende in Groningen nadat ze daar zijn blijven wonen na hun studie.

 

Ik ben twintig jaar brood en banketbakker geweest bij diverse bakkerijen, daarna heb ik bij diverse bedrijven gewerkt en de laatste vijf jaar ben ik werkzaam in de zuivelfabrieken via een uitzendbureau. Op dit moment ben ik werkzaam bij Friesland Campina te Gerkesklooster en in Marum als productiemedewerker. 

 

Ik woon met grote tevredenheid in de Friese Wouden met zijn mooie coulissen landschap.

Dit moeten we als politieke partij ook blijven beschermen zodat de dwarssingels niet verdwijnen wat hier en daar al is gebeurd en wat ik zeer betreur. Dit doet afbreuk aan onze mooie coulissen landschap.

 

Ik ben trots op onze Friese taal en vindt ook dat het op de lagere scholen een verplicht vak moet worden en niet meer op de vrijblijvende manier gegeven wordt zoals het nu gebeurt.

Het is bewezen dat twee of drietalig taalonderwijs goed is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen die dit onderwezen kregen.

 

De FNP heeft mij benaderd nadat ik op een inspraakavond van de gemeenteraad een betoog heb gehouden over hoe Staatsbosbeheer met onze polders in onze gemeente omgaat.

Staatsbosbeheer en de andere Terreinbeheersorganisaties gaan zeer slecht met onze polders om in Friesland wat een aanzienlijke daling van de weidevogels tot gevolg heeft.

 

De FNP is met mij op excursie geweest door de polders van Staatsbosbeheer en zagen ook in dat deze geldverslindende organisatie anders met hun polders om moeten gaan ten behoeve van de flora en fauna. Deze organisaties worden wel betaald met ons belastinggeld. Omdat de FNP mij benaderd heeft heb ik volmondig ingestemd om lid te worden van deze partij en zo samen pal te staan voor onze Friese taal en cultuur en landschap en alle andere belangrijke zaken die Friesland aangaan.

 

Ik sta voor

 

  • een geleidelijke overgang naar biologisch land en tuinbouw, waar de polders van de Terreinbeheersorganisaties bij moeten worden betrokken voor de boeren. Deze contracten moeten 10 jaar of langer gelden en dan op basis van biologisch gebruik, zodat de pootafdruk per koe per hectare groter wordt.
  • Woningbouw die niet alleen plaats vindt in de grote dorpen en steden maar de kleinere dorpen moeten ook kunnen bijbouwen. Dit is zeer belangrijk voor de leefbaarheid voor deze dorpen.
  • Gemeentelijke belastingen moeten naar rato omhoog gaan, en niet dat ze de begroting sluitend moeten maken.
  • Samen met de dorpen en van onderaf komen tot het opwekken van groene energie zodat de dorpen mee kunnen verdienen aan de opbrengst wat ten goede kan komen voor deze dorpen. Dwingend en van boven af opleggen geeft alleen maar veel discussie en verliezers.
  • Oude wandelpaden weer in ere herstellen.
  • Vervuiling tegen gaan in binnen en buitengebieden door samenwerking vanuit de gemeente in samenspraak met de middelbare scholen om samen met de jongeren dit probleem aan te pakken.

Hetgeen wat ik heb beschreven zou mooi zijn om te bereiken maar het mooiste zou zijn dat de FNP de grootste partij van Achtkarspelen wordt.

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer