Geart van der Velde - ôfdielingsfoarsitter
geert2008

Wenplak: Droegeham

 

E-Post: geart.van.der.velde@fnp.frl

 

Tillefoan: 06 51 22 85 51Wiebe Buruma - ponghâlder en skriuwer
 wibe buruma

Wenplak: Stynsgea

 

E-Post: wiebe.buruma@fnp.frl

 

Tillefoan: 0512 352528Lys Visser Heringa bestjoerslid
lys Visser

wenplak: Koatstertille

 

E-Post:lys.visser@fnp.frl

 

Tillefoan:06-573512412021 FNP Fryslân - Disclaimer