Skriftlike fragen FNP - Fentilaasje op skoallen

Yn hoefier ha de skoallen yn it basis- en fuortset ûnderwiis yn Achtkarspelen goed funksjonearjende fentilaasjesystemen

2022 02 09

2022 FNP Fryslân - Disclaimer