Fragen FNP oer 'boadskippe-affaire'

Rigelsucht oerheid slacht werris hielendal troch...

Oanlieding is it nijs oer gefallen yn Hearrenfean en Wijdemeren wêrby minsken mei in bystânsútkering jild werom betelje moasten foar ûntfongen boadskippen.

 

De FNP wol fan it kolleezje fan B en W witte of lyksoartige gefallen harren ek yn de gemeente Achtkarspelen foardogge.

 

Ek wol de fraksje witte wat it ferschil is tusken boadskippen fan famylje en/as freonen en pakketten fan de voedselbank.

 

 

De FNP freget it kolleezje of sy lykas de FNP dat fynt, boadskippe-pakketten net opjûn hoege te wurden.  

 

Taheakke alle fragen Downloads:
Skriftlike fragen FNP oer bystân en boadskippen.pdf


2021 FNP Fryslân - Disclaimer