Direkteur Achtkarspelen ûntslein, gemeente oant 4,5 ton kwyt

FNP wol ûntslachfergoeding weromfoarderje, CDA, Christen Unie en Gemeentebelangen Achtkarspelen hâlde it tsjin

En it wie stil......

  

Eltse ynwenner fan Achtkarspelen soe dizze sekerheden ek wol wolle:

 

je krije ûntslach omt je in relaasje begjinne op de wurkflier en krije derfoar as tank €65.000

Yn Nederlân en Achtkarspelen is it blykber gewoan by de wet noarmering topynkommens dat dit by de hege hearen kin.

dizze " toppers" harkje skamteleas jild binnen en ôfsjen fan san fergoeding sit net yn it karakter fan dizze "toppers"

 

As de gewoane man dit by de ein hawwe soe, dan krigen je noch in traap nei. De FNP kaam achter dizze saak en woe dit yn de iepenheid hawwe, wy wolle gjin geheimen foar ús boargers. Wy hawwe as FNP , FÛL STRIDEN OM DIZZE SKANDALIGE FERGOEDING FAN TAFEL TE KRIJEN.  mar doe de diskusje komme moast, bleau it by de kolleezjepartijen stil. CDA, CHRISTEN UNIE en GEMEENTE BELANGEN ACHTKARSPELEN seine net in wurd. Dizze trije bestjoerderspartijen sprutsen mei de stimming mei de hân omheech. Foar. Foar ditsoarte praktiken, foar útjaan fan belestingjild opbrocht troch ús ynwenners. Taheakke it artikel fan it Friesch Dagblad oangeande dizze saak

 

 

 

Bron Friesch Dagblad

 

Hij krijgt een ontslagvergoeding mee van 65.000 euro, maar in het slechtste geval komt daar tot en met 2024 nog ruim 380.000 euro bij aan te vergoeden WW-rechten. In maart maakte de gemeente het vertrek van Van der Laan bekend. Hij zou na ruim zes jaar ‘toe zijn aan nieuwe uitdagingen'. 

 

Wij concludeerden dat hij niet meer kon werken op de belangrijke positie die hij hier had

 

De gemeenteraad sprak gisteravond over enkele begrotingswijzigingen. FNP'er IJde van Kammen bracht ter sprake dat uit de begroting in verhulde termen bleek dat Van der Laan niet vrijwillig was vertrokken. Burgemeester Oebele Brouwer moest dat erkennen. Hij sprak van een ,,wijziging in de privé-situatie". ,,Wij concludeerden dat hij niet meer kon werken op de belangrijke positie die hij hier had. Het was onverenigbaar." Hij voegde toe dat de afspraken over de ontslagvergoeding passen binnen de Wet normering topinkomens.

 

Skynheilich ferhaal

  

Raadsleden concludeerden dat sprake was van een relatie. Ze reageerden furieus. ,,Wy krigen in útnoeging mei in skynheilich ferhaal oer in nije útdaging", zei Tjibbe Brinkman (FNP). ,,Sa't ik it begryp hat er de útdaging hjirbinnen al fûn." Hij zei verder dat het niet uit te leggen is aan de inwoners die het financieel ook niet gemakkelijk hebben. ,,It bloed siedt my dat dit samar kin en dat it ek aksepteard wurdt." 

 

PvdA-raadslid Sjon Stellinga zei dat het zal kloppen dat de vergoeding binnen de wet past, maar dat inwoners ,,aan de rand van het voetbalveld" het niet zullen begrijpen. Harrie Graansma (PVV) zei dat het niet de gemeente is die de fout in is gegaan, en dat die dan ook niet een ontslagvergoeding zou moeten geven. Hij noemde de gang van zaken ,,volstrekt immoreel."

 

 

De ruim 380.000 euro moet de gemeente alleen betalen zolang Van der Laan de komende jaren geen nieuwe baan heeft waar hij voldoende verdient. Mogelijk valt het nog mee: volgens Brouwer zou er sprake zijn van een toekomstige nieuwe baan. De gemeente houdt de volledige 380.000 euro wel apart. De oppositie probeerde de begrotingswijziging nog tegen te houden met een amendement, maar coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en GBA wezen dit af.

 

 

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer