Bio fergister Koatstertille kin net samar boud wurde

Nei oanlieding ûndersyk en fragen fan FNP steatelid Wopke Veenstra en FNP Achtkarspelen riedslid Sake van der Meer

beantwurding skriftlike fragen FNP oer PAS-beslût nije ko-fergister Koatstertille (Programmatische Aanpak Stikstof) 

 

Fragen fan Sake van der Meer fan de FNP Achtkarspelen oangeande de fergister wachtsje noch op antwurd.Downloads:
Fragen en antwurden Steaten bio fergister.pdf
FNP achtkarspelen fragen fergister.pdf


2019 FNP Fryslân - Disclaimer