05-05-2021 - Sprekbuis de Feanster troch Tjibbe Brinkman
19-04-2021 - Fryslân: FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan
01-04-2021 - Fryslân: Petysje tsjin nije gaswinning Tytsjerksteradiel online
03-03-2021 - Sprekbuis "de Feanster" Heil út Hollân
02-03-2021 - FNP stelt fragen oer winstútkearings soarchbestjoerders
01-03-2021 - Opinystik: Achtkarspelen bou no wennings
22-02-2021 - Fryslân: In memoriam Roel Falkena 1936-2021
19-02-2021 - Opinystik: Pleinnammen Surhústerfean
12-01-2021 - Feiligens Krúspunt Reitsmastrjitte en N369 De Harkema
05-01-2021 - Fragen FNP oer 'boadskippe-affaire'
03-01-2021 - Sprekbuis "de Feanster" troch Tjibbe Brinkman
30-12-2020 - Fryslân: Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier
18-11-2020 - Fryslân: Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf
11-11-2020 - Besunigje
21-09-2020 - Excuses NDC foar wegerjen Frysk yn De Feanster
20-09-2020 - FNP mei de Fryske taal net mear brûke fan de Feanster Krante
29-08-2020 - FNP Achtkarspelen wol opheldering oer ûnrêst bistemishanneling Bûtenpost
15-07-2020 - Kadernota FNP 2021
06-07-2020 - Fraksje FNP Achtkarspelen tige aktyf by de kadernota.
05-07-2020 - FNP hat noed oer bestemmingsplan bûtegebied
26-06-2020 - Direkteur Achtkarspelen ûntslein, gemeente oant 4,5 ton kwyt
18-06-2020 - Fryslân: FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân
27-05-2020 - Sprekbuis "de Feanster" troch Tjibbe Brinkman
01-04-2020 - Sprekbuis de Feanster troch Maaike Dotinga
04-03-2020 - Skriftlike fragen Bio fergister Koatstertille - FNP-fraksje Achtkarspelen fielt harren 'slim fernaggele'
07-02-2020 - Wopke Veenstra en Sijbe Knol nammens de FNP nei Den Haach
07-02-2020 - Sprekbuis de Feanster troch IJde van Kamen
31-01-2020 - Fryslân: Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF
28-01-2020 - FNP's wolle grut fiskevenemint binnen angelje foar noardeasten provinsje
01-12-2019 - Fryslân: Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP
15-11-2019 - FNP bliid mei Fryske buorskipbuorden
16-10-2019 - Fryslân: De oplossing leit yn de regio
16-10-2019 - Sprekbuis de Feanster troch Tjibbe Brinkman
20-09-2019 - Achtkarspelen beskermet bern by demonstraasjes
04-07-2019 - FNP wol ynbarde prekariobelesting wer werom nei de mienskip

Aktuiel
2022 FNP Fryslân - Disclaimer