01-04-2021 - Fryslân: Petysje tsjin nije gaswinning Tytsjerksteradiel online
De fraksjes fan FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66, ChristenUnie en CDA yn Provinsjale Steaten hawwe in petysje online set tsjin nije gaswinning yn Tytsjerksteradiel en oanswettende gemeenten. De partijen roppe eltsenien op om massaal de petysje te ûndertekenjen. Doel is en gean mei de hantekeningen nei De Haach en meitsje de lannelike polityk dúdlik dat de regio gjin nije gaswinning út de lytse fjilden mear akseptearret.

03-03-2021 - Sprekbuis "de Feanster" Heil út Hollân
Achtkarspelen wurdt € 2,3 miljoen per jier koarten troch Den Haach

02-03-2021 - FNP stelt fragen oer winstútkearings soarchbestjoerders
jild foar de soarch ferdwynt yn de bûsen fan bestjoerders

01-03-2021 - Opinystik: Achtkarspelen bou no wennings
Trochpakke en net labbekakje.

22-02-2021 - Fryslân: In memoriam Roel Falkena 1936-2021
Op 20 febrewaris 2021 kaam Roel Falkena te ferstjerren. In drôf berjocht dat in soad tinzen opropt. De betsjutting fan dizze markante man foar de FNP falt net gau te oerskatten. Fan it begjin ôf wie hy belutsen en letter tsjinne hy de partij yn tal fan politike en bestjoerlike funksjes. Syn grutste fertsjinste leit boppe-al yn de finsters dy’t hy foar de FNP iepene hat nei Europa.

19-02-2021 - Opinystik: Pleinnammen Surhústerfean
Wannear hâldt de skamte foar it Frysk einliks op?

12-01-2021 - Feiligens Krúspunt Reitsmastrjitte en N369 De Harkema
FNP stelt fragen oer oanpak krúspunt

05-01-2021 - Fragen FNP oer 'boadskippe-affaire'
Rigelsucht oerheid slacht werris hielendal troch...

03-01-2021 - Sprekbuis "de Feanster" troch Tjibbe Brinkman
Net te leauwen

30-12-2020 - Fryslân: Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier
Nei oanlieding fan fragen fan ûnder oare de Feilichheidsregio Fryslân makket de FNP nochris bekend dat de partij moarn, op âldjiersdei gjin aksjes rûnom it karbydsjitten hâlde sil.

18-11-2020 - Fryslân: Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf
oersetting út de twadde Rykstaal fan in iepen brief oan de ynwenners fan de Rânestêd en de boargemasters fan Amsterdam, De Haach en Rotterdam

11-11-2020 - Besunigje
Sprekbuis yn de feanster troch Maaike Dotinga-van der Veen

21-09-2020 - Excuses NDC foar wegerjen Frysk yn De Feanster
Der komt noch in petear mei de FNP en NDC

20-09-2020 - FNP mei de Fryske taal net mear brûke fan de Feanster Krante
Artikels yn it Frysk wurde net mear pleatst troch de kranten fan de
NDC groep

29-08-2020 - FNP Achtkarspelen wol opheldering oer ûnrêst bistemishanneling Bûtenpost
"Bedrigings en fernielings"

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer