15-07-2020 - Kadernota FNP 2021
skôging troch fraksjefoarsitter Sake van der Meer

06-07-2020 - Fraksje FNP Achtkarspelen tige aktyf by de kadernota.
wer fierwei de grutste bydrage yn de ried

05-07-2020 - FNP hat noed oer bestemmingsplan bûtegebied
Makliker om dwerssingels te ferwiderjen

26-06-2020 - Direkteur Achtkarspelen ûntslein, gemeente oant 4,5 ton kwyt
FNP wol ûntslachfergoeding weromfoarderje, CDA, Christen Unie en Gemeentebelangen Achtkarspelen hâlde it tsjin

18-06-2020 - Fryslân: FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân
Ut de jierrapportaazje oer 2019 oer it tafersjoch fan de natuerwetten blykt dat der hieltyd mear yllegale kap konstatearre wurdt. De FNP makket him al langere tiid soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip en freget it kolleezje fan Deputearre Steaten dêrom om mear ynformaasje oer de hanthavening en it tafersjoch op de legale en yllegale houtkap.

27-05-2020 - Sprekbuis "de Feanster" troch Tjibbe Brinkman
ophâlde mei ûnsinnige regels, ûndersiken, projekten en banen

01-04-2020 - Sprekbuis de Feanster troch Maaike Dotinga
Foarinoar, meiinoar!

04-03-2020 - Skriftlike fragen Bio fergister Koatstertille - FNP-fraksje Achtkarspelen fielt harren 'slim fernaggele'

07-02-2020 - Wopke Veenstra en Sijbe Knol nammens de FNP nei Den Haach
"Definsje wegeret bom te ûntmanteljen"

07-02-2020 - Sprekbuis de Feanster troch IJde van Kamen
Ferkeap Eneco oandielen

31-01-2020 - Fryslân: Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF
Nei berjochten oer it weriepenjen fan de leechfleanrûte oer noard en east Nederlân is grutte ûnrêst ûntstien. Tal fan doarpsbelangen, belangeferienings en ynwenners binne yn protest kaam tsjin it foarnimmen fan Definsje om op ‘e nij treningsflechten út te fieren op in hichte fan mar 75 meter boppe de grûn.

28-01-2020 - FNP's wolle grut fiskevenemint binnen angelje foar noardeasten provinsje

01-12-2019 - Fryslân: Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP
Wouter Wouda is troch de leden fan de FNP ôfrûne freed op harren hjerstgearkomste yn Wurdum keazen as nije bestjoersfoarsitter.
It deistich bestjoer is fierder fernijd troch Wietske Poelman as skriuwster en Jan Benedictus as ponghâlder.

15-11-2019 - FNP bliid mei Fryske buorskipbuorden
Rûnom yn de gemeente nije buorskipbuorden

16-10-2019 - Fryslân: De oplossing leit yn de regio
Stikstof-maatregels setten fan ‘e simmer al ferskate bouprojekten op slot, en troch lulke boeren komme stêden en wegen no ek ta stilstân. De oarsaak is bekend: Haachske wetjouwing en de útspraken fan de Ried fan Steat. De Rânestêd skriuwt fanút in eigen werklikheid de rest fan it lân foar hoe’t it moat.

Argyf
2020 FNP Fryslân - Disclaimer