18-02-2019 - fragen FNP oer bestrating de Buorren yn Droegeham

15-01-2019 - Heech tiid dat der trochpakt wurdt
85 persint fan ús bern komme as analfabeet yn harren memmetaal fan skoalle ôf

09-01-2019 - Spreekbuis de Feanster 9 jannewaris 2019
Akwadukt by de Tille?

26-11-2018 - Gjin amtsgebed mear foar riedsgearkomsten yn Achtkarspelen


14-11-2018 - Spreekbuis de Feanster 14 novimber 2018
tige wichtich om jo stim hearre te litten op 20 maart 2019

12-11-2018 - Ynisjatyfútstel oer it ôfskaffen fan it amtsgebed by riedsgearkomsten10-10-2018 - Skriftlike fragen FNP oer Quakkenburg
Hoe komt it mei it bedriuweterrein op de Harkema


21-09-2018 - FNP Achtkarspelen wol mei faasje taalplan Frysk op alle skoallen

Frysk ûnderwiis net goed op mear as de helte fan de skoallen20-09-2018 - Fryslân: FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette
De fraksje fan de FNP wol dat de provinsjale stipe foar de Fryske doarpshuzen trochgiet. De partij komt yn de Steaten mei in útstel foar in ‘doarpshuzenregeling 2.0' foar de kommende Steateperioade. Ek it Iepen Mienskipsfûns en it wurk fan Doarpswurk draacht de FNP in waarm hert ta.

18-09-2018 - FNP Achtkarspelen hat noed oer takomst kollektive soarchfersekering


18-09-2018 - Spreekbuis de Feanster troch Maaike Dotinga-van der Veen
Litte we tanksizze


07-09-2018 - Fryslân: Frijbûtser fan septimber no online
Bestjoersferkiezings, kandidatelisten foar de ferkiezingen fan it Wetterskip en de Earste Keamer. En noch tal fan oare wichtige saken op de wurklist fan de ekstra ALG op 28 septimber, allegear yn dizze Frijbûtser.

29-08-2018 - Fraksje FNP Achtkarspelen tige aktyf by de kadernota.21-06-2018 -

FNP Achtkarspelen komt mei alternatyf-plan foar de rekonstruksje fan de Âlde Dyk21-06-2018 - FNP ers nei Den Haach foar harksit

Beswier tsjin trochsetten gaswinning by De HarkemaArgyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer