10-04-2022 - Skriftlike fragen oer Corona stiperegeling no. 4
Oangeande it riedsútstel fan ôfrûne augustus 2021 mei it 4e stipepakket Corona-regeling is ús bekend wurden dat de ferdieling net neffens ôfspraak ferrûn is. It docht bliken dat der in doffer jild oer is fan €50.000 en dat dit ferdield wurdt oer profesjonals. It Kolleezje hat neffens ús net it foech net om in riedsútstel wat oannommen yn de ried op eigen manneboet te feroarjen en it beslút te feroarjen.
No witte wy fanút de mienskip dat ferskate ynisjativen net troch de ‘keuring’ kommen binne omdat hja net oan de betingsten foldwaan soenen. It liket de FNP skoan ta dat wannear’t der jild oer is, der nochris nei dizze ynisjativen út ús doarpen sjoen wurdt foardat al dat jild nei profesjonals giet.

09-02-2022 - Skriftlike fragen FNP - Fentilaasje op skoallen
Yn hoefier ha de skoallen yn it basis- en fuortset ûnderwiis yn Achtkarspelen goed funksjonearjende fentilaasjesystemen

26-01-2022 - Fryslân: Frysk Parlemint fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG
Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe stelling ynnommen ta behâld fan it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. De Fryske folksfertsjintwurdigers stjoere it Kolleezje fan Deputearre Steaten op 'n paad. Fryslân fiert hjirmei solidêr mei Grinslân, Drinte, en Oerisel ek bestjoerlik de druk op om de sintralisaasje fan hertsintra yn de Rânestêd fan tafel te krijen.

25-01-2022 - Wannear komme de koroane kompensaasjejilden foar ús doarpen
jild foar û.o. kultuer, selsredsumen, doarps- en kluphuzen.

22-01-2022 - Fryslân: Opiny: Goedkeape kaugom
It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar oer. Provinsjebestjoerders, de foaroanman fan VNO-NCW Noord en de minsken by de RUG yn Grins kamen superlativen tekoart yn har joechei stimming. Nei de euforyske útspattingen kamen in pear dagen letter gelokkich al de realiteitssin en de terjochte fraachtekens.

29-12-2021 - Fryslân: FNP solidêr foar behâld hertsjirurgy UMCG Grins
Mei in hiel soad oare partijen tidiget de FNP op it behâld fan de spesjalisearre hertsjirurgy foar bern en oaren op it UMCG Grins. Wy fine it net akseptabel as dat fanwege effisjinsje-oerwagings ferdwine soe nei de Rânestêd.

09-12-2021 - Bydrage de Feanster krante fan 08-12-2021
Wenje wêr’t wy wenje wolle

09-12-2021 - Skriftlike fragen FNP oer problemen Tilster brêge
Problematyk fan de Tilster brêge te Koatstertille27-11-2021 - De earste 10 FNP kandidaten binne bekend!
Ferkiezings 16 maart 2022

14-10-2021 - Bydrage IJde van Kammen oan de sprekbuis fan de Feanster krante
noflik wenje yn Achtkarspelen.

11-10-2021 - Fryslân: FNP komt mei oanfalsplan wenjen!
Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem

24-09-2021 - Skriftlike fragen FNP De Harkema
Feiligens krúspunt Reitsmastrjitte en de betonwei

15-08-2021 - Nije fraksjefoarsitter FNP Achtkarspelen
Fol goede moed geane wy rjochting de riedsferkiezingen

20-07-2021 - Nei jierren striid - Gjin Bio fergister op de Tille
FNP bliid mei dizze boppeslach

08-05-2021 - Beneamingen fan de ferskillende ôfdielingen binnen it gemeentehûs meikoarten ek yn it Frysk ?
Wethâlder Max de Haan: ‘As gemeente ha wy in foarbyldfunksje'

Argyf
2022 FNP Fryslân - Disclaimer