04-07-2019 - FNP wol ynbarde prekariobelesting wer werom nei de mienskip
Ynkomsten út de prekariobelesting foar de finansiering fan projekten / burgerinisjatieven yn de doarpen fan Achtkarspelen. Net om de gatten yn de begrutting ticht te meitsjen.

01-07-2019 - Bydrage Ijde van Kammen yn de spreekbuis fan de "Feanster"
Noflik Wenje, Wurkje en Rekreëarje yn Achtkarspelen,

07-05-2019 - Bydrage Tjibbe Brinkman yn de spreekbuis fan de "Feanster"
Us taal is sa as de Notre Dame fan Parys. Unbetelber en ûnferfangber.

03-04-2019 - Bio fergister Koatstertille kin net samar boud wurde
Nei oanlieding ûndersyk en fragen fan FNP steatelid Wopke Veenstra en FNP Achtkarspelen riedslid Sake van der Meer

27-03-2019 - Fragen oangeande iisbaan ’t IIspylkje út Twizelerheide
de ferljochting is ôfkart troch de gemeente

27-03-2019 - Kin der wol in boufergunning ôfjûn wurde oan de nije biofergister Koatstertille
PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) fergunning is nedich

18-02-2019 - fragen FNP oer bestrating de Buorren yn Droegeham

15-01-2019 - Heech tiid dat der trochpakt wurdt
85 persint fan ús bern komme as analfabeet yn harren memmetaal fan skoalle ôf

09-01-2019 - Spreekbuis de Feanster 9 jannewaris 2019
Akwadukt by de Tille?

26-11-2018 - Gjin amtsgebed mear foar riedsgearkomsten yn Achtkarspelen


14-11-2018 - Spreekbuis de Feanster 14 novimber 2018
tige wichtich om jo stim hearre te litten op 20 maart 2019

12-11-2018 - Ynisjatyfútstel oer it ôfskaffen fan it amtsgebed by riedsgearkomsten10-10-2018 - Skriftlike fragen FNP oer Quakkenburg
Hoe komt it mei it bedriuweterrein op de Harkema


21-09-2018 - FNP Achtkarspelen wol mei faasje taalplan Frysk op alle skoallen

Frysk ûnderwiis net goed op mear as de helte fan de skoallen20-09-2018 - Fryslân: FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette
De fraksje fan de FNP wol dat de provinsjale stipe foar de Fryske doarpshuzen trochgiet. De partij komt yn de Steaten mei in útstel foar in ‘doarpshuzenregeling 2.0' foar de kommende Steateperioade. Ek it Iepen Mienskipsfûns en it wurk fan Doarpswurk draacht de FNP in waarm hert ta.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer