14-10-2021 - Bydrage IJde van Kammen oan de sprekbuis fan de Feanster krante
noflik wenje yn Achtkarspelen.

11-10-2021 - Fryslân: FNP komt mei oanfalsplan wenjen!
Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem

24-09-2021 - Skriftlike fragen FNP De Harkema
Feiligens krúspunt Reitsmastrjitte en de betonwei

15-08-2021 - Nije fraksjefoarsitter FNP Achtkarspelen
Fol goede moed geane wy rjochting de riedsferkiezingen

20-07-2021 - Nei jierren striid - Gjin Bio fergister op de Tille
FNP bliid mei dizze boppeslach

08-05-2021 - Beneamingen fan de ferskillende ôfdielingen binnen it gemeentehûs meikoarten ek yn it Frysk ?
Wethâlder Max de Haan: ‘As gemeente ha wy in foarbyldfunksje'

05-05-2021 - Sprekbuis de Feanster troch Tjibbe Brinkman
Frijheid

19-04-2021 - Fryslân: FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan
De FNP Steatefraksje is bûtengewoan min te sprekken oer de wize wêrop’t noardlike bestjoerders de plannen foar it Deltaplan voor het Noorden fan ‘e moarn bekendmakke hawwe. Oer de hollen fan ynwenners en keazen folksfertsjintwurdigers hinne, sûnder foarôfgeand debat yn gemeenterieden en Provinsjale Steaten, dogge de bestjoeren in foarstel om Fryslân, Grinslân, Drinte en Flevolân yngripend te ferbouwen.

01-04-2021 - Fryslân: Petysje tsjin nije gaswinning Tytsjerksteradiel online
De fraksjes fan FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66, ChristenUnie en CDA yn Provinsjale Steaten hawwe in petysje online set tsjin nije gaswinning yn Tytsjerksteradiel en oanswettende gemeenten. De partijen roppe eltsenien op om massaal de petysje te ûndertekenjen. Doel is en gean mei de hantekeningen nei De Haach en meitsje de lannelike polityk dúdlik dat de regio gjin nije gaswinning út de lytse fjilden mear akseptearret.

03-03-2021 - Sprekbuis "de Feanster" Heil út Hollân
Achtkarspelen wurdt € 2,3 miljoen per jier koarten troch Den Haach

02-03-2021 - FNP stelt fragen oer winstútkearings soarchbestjoerders
jild foar de soarch ferdwynt yn de bûsen fan bestjoerders

01-03-2021 - Opinystik: Achtkarspelen bou no wennings
Trochpakke en net labbekakje.

22-02-2021 - Fryslân: In memoriam Roel Falkena 1936-2021
Op 20 febrewaris 2021 kaam Roel Falkena te ferstjerren. In drôf berjocht dat in soad tinzen opropt. De betsjutting fan dizze markante man foar de FNP falt net gau te oerskatten. Fan it begjin ôf wie hy belutsen en letter tsjinne hy de partij yn tal fan politike en bestjoerlike funksjes. Syn grutste fertsjinste leit boppe-al yn de finsters dy’t hy foar de FNP iepene hat nei Europa.

19-02-2021 - Opinystik: Pleinnammen Surhústerfean
Wannear hâldt de skamte foar it Frysk einliks op?

12-01-2021 - Feiligens Krúspunt Reitsmastrjitte en N369 De Harkema
FNP stelt fragen oer oanpak krúspunt

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer