12-01-2021 - Feiligens Krúspunt Reitsmastrjitte en N369 De Harkema
FNP stelt fragen oer oanpak krúspunt

05-01-2021 - Fragen FNP oer 'boadskippe-affaire'
Rigelsucht oerheid slacht werris hielendal troch...

03-01-2021 - Sprekbuis "de Feanster" troch Tjibbe Brinkman
Net te leauwen

30-12-2020 - Fryslân: Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier
Nei oanlieding fan fragen fan ûnder oare de Feilichheidsregio Fryslân makket de FNP nochris bekend dat de partij moarn, op âldjiersdei gjin aksjes rûnom it karbydsjitten hâlde sil.

18-11-2020 - Fryslân: Opiny: Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf
oersetting út de twadde Rykstaal fan in iepen brief oan de ynwenners fan de Rânestêd en de boargemasters fan Amsterdam, De Haach en Rotterdam

11-11-2020 - Besunigje
Sprekbuis yn de feanster troch Maaike Dotinga-van der Veen

21-09-2020 - Excuses NDC foar wegerjen Frysk yn De Feanster
Der komt noch in petear mei de FNP en NDC

20-09-2020 - FNP mei de Fryske taal net mear brûke fan de Feanster Krante
Artikels yn it Frysk wurde net mear pleatst troch de kranten fan de
NDC groep

29-08-2020 - FNP Achtkarspelen wol opheldering oer ûnrêst bistemishanneling Bûtenpost
"Bedrigings en fernielings"

15-07-2020 - Kadernota FNP 2021
skôging troch fraksjefoarsitter Sake van der Meer

06-07-2020 - Fraksje FNP Achtkarspelen tige aktyf by de kadernota.
wer fierwei de grutste bydrage yn de ried

05-07-2020 - FNP hat noed oer bestemmingsplan bûtegebied
Makliker om dwerssingels te ferwiderjen

26-06-2020 - Direkteur Achtkarspelen ûntslein, gemeente oant 4,5 ton kwyt
FNP wol ûntslachfergoeding weromfoarderje, CDA, Christen Unie en Gemeentebelangen Achtkarspelen hâlde it tsjin

18-06-2020 - Fryslân: FNP stelt fragen oer it behâld fan beamwâlen yn Fryslân
Ut de jierrapportaazje oer 2019 oer it tafersjoch fan de natuerwetten blykt dat der hieltyd mear yllegale kap konstatearre wurdt. De FNP makket him al langere tiid soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip en freget it kolleezje fan Deputearre Steaten dêrom om mear ynformaasje oer de hanthavening en it tafersjoch op de legale en yllegale houtkap.

27-05-2020 - Sprekbuis "de Feanster" troch Tjibbe Brinkman
ophâlde mei ûnsinnige regels, ûndersiken, projekten en banen

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer