11-06-2020 - FNP Achtkarspelen ferset harren tsjin brike ferdieling gemeentefûns.
"It kostet Fryslân 10 miljoen it jier. Dêr kinst hiel wat biblioteken en swimbaden foar iepenhâlde”.

08-06-2020 - FNP Achtkarspelen klear mei soarchcowboys
Ek pvda en PVV hawwe harren nocht

02-06-2020 - FNP yn riedsferfadering 28 maaie 2020
natoer en ferfier

16-04-2020 - Moasje FNP foar ôfskaffen automatisme Keninklike Underskieding politisy

15-04-2020 - Fergoeding ûnreplik saakbelesting foar doarps- en buerthuzen Achtkarspelen
De FNP Achtkarspelen wol doarps- en buerthuzen yn de gemeente finansjeel temjitte komme troch de ûnreplik saakbelesting 2020 werom te beteljen.
26-02-2020 - FNP Achtkarspelen: "Lintsje foar brânwacht moat werom"

18-02-2020 - Nêstkastkes tsjin ikeprosesjerûp - idee FNP Achtkarspelen grut sukses

19-09-2019 - FNP Achtkarspelen wol by demonstraasjes mear omtinken foar bern!
Tink om ús bern.

04-07-2019 - FNP wol gebrûk fan in reintonne stimulearje
Gebrûk fan in reintonne draacht by oan bewust wettergebrûk

15-04-2019 - FNP fersiket kolleezje jild beskikber te stellen foar it renovearjen fan it haadfjild fan de Harkemase Boys

27-03-2019 - Moasje Bestimmingsplan ‘t Maskelyn Stynsgea
FNP wol plan mei romte foar fjouwer wenten yn stee fan twa.

2020 FNP Fryslân - Disclaimer