25-02-2022 - FNP Achtkarspelen wol help Oekraynske flechtelingen.
"In diktator kinne we net feroarje mar wy kinne wol help jaan oan de flechtelingen"

16-02-2022 - FNP-Achtkarspelen wol doarpshuzen kompensearje
jierliks in finansjele fergoeding

27-01-2022 - Bernehertsirurgy UMCG behâlde
CDA minister Hugo de Jonge syn lêste wapenfeit

27-01-2022 - Handhaving armoedegrens van 130%
Elke inwoner van Achtkarspelen afhankelijk van een inkomen onder de de 130 procent van het sociaal minimum, moet toegang houden op de geldende minimaregelingen

25-11-2021 - Moasjes FNP by kultuernota

04-11-2021 - Moasjes by begruttingsried

08-07-2021 - Moasjes FNP by kadernota

01-07-2021 - Subsydzjes Sosjaal Kultureel Wurk

04-06-2021 - Yn stân hâlde subsydzje oan de Pleatselike Belangen

08-05-2021 - Moasje FNP Twajierliks boarstûndersyk by froulju
1 op de 7 froulju yn Nederlân krijt boarstkanker

22-04-2021 - Realisaasje multyfunksjonele akkomodaasje (MFA) Twizelerheide
It is no de unike kâns foar in MFA, om’t de beide skoallen en VVT nij bouwe moatte

22-04-2021 - FNP Achtkarspelen : ' Mes fan de kiel fan doarps- en kluphuzen

19-02-2021 - Moasje Warmtefyzje
Net mear taken út te fieren dan wat strikt wetlik ferplichte is

18-02-2021 - Moasje FNP Nammejouwing parkearterreinen Surhústerfean yn it Frysk
riedsbreed oannaam

18-02-2021 - Moasje ferset tsjin fikse koarting op de bydrage út it Gemeentefûns foar de measte Fryske gemeenten
Mei-inoar op de barrikaden foar earlike ferdieling Gemeentefûns

Argyf
2022 FNP Fryslân - Disclaimer