04-07-2019 - FNP wol gebrûk fan in reintonne stimulearje
Gebrûk fan in reintonne draacht by oan bewust wettergebrûk

15-04-2019 - FNP fersiket kolleezje jild beskikber te stellen foar it renovearjen fan it haadfjild fan de Harkemase Boys

27-03-2019 - Moasje Bestimmingsplan ‘t Maskelyn Stynsgea
FNP wol plan mei romte foar fjouwer wenten yn stee fan twa.

18-09-2018 - Moasje FNP sinneboilers
ûndersyk nei mooglikheden foar it pleatsen ekstra sinnepanelen foar it opwekken fan stoom foar sinneboilers. 

15-09-2018 - Gjin opheging WOZ-wearde troch sinnepanielen
Ynwenners en ûndernimmers wurde op dizze wize straft wylst hja goed foar it miljeu binne.


18-02-2018 - Doelbewust bûtenspul setten ried mei oankeapen ûnreplik guod
Oankeapen grûn bedriuweterrein de Swadde en ek de oankeap fan de lokaasje van den Brug Voorstraat 63 te Bûtenpost yn 2006 hat de gemeente hannenfol jild koste. 
 

22-01-2018 - Moasje FNP Fabryksfeart Stynsgea
ûnôfhinklike baggerbemeunstering fan de Fabryksfeart


23-11-2017 - FNP freget om ûndersyk kûmbuorden "libbene" buorskippen
Bygelyks  Utlân, Blauhûs, Wyldfjild, Jachtfjild en Buwetille

03-11-2017 - Op snein by útsûndering winkels iepen bygelyks mei Kryst en by grutte festiviteiten/eveneminten

CDA,PVDA,CU en GBA stimme tsjin02-11-2017 - FNP wol gjin besúnigings op de wykferpleging
CDA, PVDA, GBA en CU stimme tsjin

02-11-2017 - FNP docht oprop om BTW ferheging fan 6% nei 9 % te skrassen
CDA, PVDA,VVD,CU en GBA stimme tsjin

2019 FNP Fryslân - Disclaimer