Fragen foar it fragehealoerke fan 3 juny 2021

Aktyf Frysk taalûnderwiis oan te bieden oan (bern) statushâlders en oarstalige (bern)
ynwenners.


Downloads:
Fragen FNP oer nije wet ynboargering.pdf


2021 FNP Fryslân - Disclaimer