25-02-2021 - Skriftlike fragen oer it koartling Bûtenpost
Wêrom wurdt der net kommunisearre mei “It Koartling”

18-02-2021 - Fragehealoerke
stopjen subsydzje Sosjaal kultureel wurk

04-01-2021 - Skriftlike fragen FNP
bystân en boadskippen

10-02-2020 - Soargen takomst buurt- en doarpshuzen
De FNP makket har ek al lange
tiid grutte soargen oer de doarpshuzen.

04-07-2019 - FNP stelt fragen oer ynkeap by soarchynstellings
opmerklike hege winsten by soarchbedriuwen

2021 FNP Fryslân - Disclaimer