18-03-2018 - Fragen FNP oer kluphûs De Harkema
besunigingen Behear kluphûs De Harkema binne ferkeard útpakt


16-01-2018 - grutte soargen FNP wurkgelegenheid taksy ferfier Noardeast Fryslân12-12-2017 - fergunning foar de bou fan in biofergister


05-12-2017 - klaim ta neibetelling grûn ‘Sinnegreide’ te Bûtenpost.
ried Achtkarspelen net ynformearre by oankeap

23-10-2017 - soargen FNP oer berneopfang en pjutteboartersplakken
Achtkarspelen kriget B status op it tafersjoch op de berneopfang en pjutteboartersplakken

2019 FNP Fryslân - Disclaimer