23-10-2021 - Fragenhealoerke 14 oktober 2021
ôfslúting brêge yn Koatstertille

04-06-2021 - Fragen foar it fragehealoerke fan 3 juny 2021
Aktyf Frysk taalûnderwiis oan te bieden oan (bern) statushâlders en oarstalige (bern)
ynwenners.

25-02-2021 - Skriftlike fragen oer it koartling Bûtenpost
Wêrom wurdt der net kommunisearre mei “It Koartling”

18-02-2021 - Fragehealoerke
stopjen subsydzje Sosjaal kultureel wurk

04-01-2021 - Skriftlike fragen FNP
bystân en boadskippen

10-02-2020 - Soargen takomst buurt- en doarpshuzen
De FNP makket har ek al lange
tiid grutte soargen oer de doarpshuzen.

04-07-2019 - FNP stelt fragen oer ynkeap by soarchynstellings
opmerklike hege winsten by soarchbedriuwen

12-12-2017 - fergunning foar de bou fan in biofergister


2022 FNP Fryslân - Disclaimer