20-03-2019 - Fryslân: In superkampanje yn 6 bylden
De ferkiezingskampanje sit der hast op. Wat in enerzjy en betrouwen! Noch ien kear it bêste fan de FNP-kampanje. Yn 6 bylden.

13-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar de Fryske greidefûgels
It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skriezen, ljippen, strânljippen en wylpen.

12-03-2019 - Fryslân: FNP fiert sichtber kampanje
Op 20 maart giet Fryslân nei de stimbus foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip. Wy sette op dizze wize de FNP op 'e kaart.

12-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar it Fryske lânskip
Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân.

11-03-2019 - Fryslân: [FNPodcast] #3 - Biolanbou
De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

11-03-2019 - Fryslân: Ús ynset foar it Wetterskip
20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân.

09-03-2019 - Fryslân: [Bloch] Johannes Kramer: FNP wol doarpsmûnen op see
Yn de oanrin nei de Steateferkiezings wolle hast alle partijen nije wynmûnen op lân tastean. De FNP net.

06-03-2019 - Fryslân: Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân
Kom op 15 maart nei Berltsum foar ‘De Jûn foar Fryslân’. De inysjatyfnimmers Sijbe Knol (28, Sint Anne) en Aant-Jelle Soepboer (29, Nijewier) wolle sa sjen litte dat it yn Fryslân noflik wenjen en libjen is.

05-03-2019 - Fryslân: [Bloch] Rein van der Wal: "It trajekt Harns-Grins oanheakje op de Wunderline"
Elkenien hat wol ris winsken of dreamen. Dat jildt ek foar politisy. As steatelid ha je sels dan ek noch it foardiel dat je soms ynfloed hawwe kinne of wurkje kinne om je winsken út komme te litten. Ek ik dream en of fantasearje dus wol ris om myn winsken út komme te litten. Ik sil in foarbyld jaan.

04-03-2019 - Fryslân: Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen
Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.

2021 FNP Fryslân - Disclaimer