Tjibbe Brinkman

A0 TjibbeBrinkman FNP2018

  Wenplak: Twizel  

 

  Persoanlik:         

  39 jier, troud en heit fan in dochter en soan                         

       

  Berop:               

  Burohaad FNP partijhûs Ljouwert.

  Eigner cateringbedriuw"de buffettenman" 

 

  lês fierder...

 
Yde van Kammen
A0 YdevanKammen FNP2018

  Wenplak: De Harkema

 

  Persoanlik:

  61 jier, troud, en heit fan 2 dochters en 1 soan

 

  Berop:

  Undernimmer yn de bou

 

  lês fierder...Sake van der Meer
A0 SakevanderMeer FNP2018

  Wenplak: Koatstertille   

 

  Persoanlik:         

  73 jier, troud,heit fan 2 soanen en 2 dochters

 

  Berop:               

  Eigner fan in winkel yn Fisksport en diervoeders.

 

  lês fierder...Maaike Dotinga - van der Veen
A0 MaaikeDotinga vanderVeen FNP2018

  Wenplak: Bûtenpost 

 

  Persoanlik:

  56 jier, troud, 4 bern en skoanbern, 8   beppesizzers

 

  Berop: baliemeiwurkster by Zwemcentrum Kollum

 

  lês fierder...                                                   

 
Rein van der Wal
A0 ReinvanderWal FNP2018

  Wenplak: Surhústerfean

 

  Persoanlik:

  59 jier, tegearre wenjend mei myn freondinne en heit fan 1 soan

 

 

  Berop:

  Foarhinne bin ik jierren ûnderwijzer west, no 1e opfolger Steate-fraksje FNP

  en derneist meiwurker yn horecasaak.

 

  lês fierder...

 Jellie Hamstra-de Vries
A0 JellieHamstra deVries FNP2018

  Wenplak: Droegeham

 

  Persoanlik:

  33 jier,troud en mem fan in dochter

  

  Berop:

  HR-adviseur NDC Mediagroep

 

  lês fierder...Wopke Veenstra
A0 WopkeVeenstra FNP2018

  Wenplak: Boelensloane

   

  Persoanlik:

  Berne op 17-06-1962. Troud mei Griet en 1 dochter

 

  Berop:

  Oant april fan 2017 wiene we Biologisch Boer en ik bin steatelid foar de FNP.

 

  lês fierder...Marianne van der Heide - Stienstra
A0 MariannevanderHeide Stienstra FNP2018

  Wenplak: Surhústerfean  

 

  Persoanlik:

  54 jier, troud en mem fan 2 soanen

 

  Berop:

  1 jannewaris nei 7 jier opholden as útbaatster fan Kafee Stynsgea
  No dwaande mei in bruidsmodesaak yn Surhústerfean

 

  lês fierder...Jelmer Bloembergen
A0 JelmerBloembergen FNP2018

  Wenplak: Koatstertille

 

  Persoanlik: 33 jier, freondinne

 

  Berop:

  Finansjeel adviseur Sosjaal Domein Fryslân

 

  lês fierder...Hilda de Klein
A0 HildedeKlein FNP2018

  Wenplak: Twizel

 

  Persoanlik:

  27 jier en Troud

 

  Berop:

  Insolventieadviseur foar ûndernimmers- en ex ûndernimmers

 

  lês fierder...Wietske Poelman
A0 WietskePoelman FNP2018

  Wenplak: Gerkeskloaster - Stroobos

 

  Persoanlik:

  Wietske Poelman, 44 jier, mem fan dochter Soraya

 

  Berop:

  Fraksjemeiwurker FNP Steatefraksje Provinsje Fryslân

 

  lês fierder...

 KANDIDATEN NR. 12 O/M 45

2019 FNP Fryslân - Disclaimer