FNP Achtkarspelen siket nij bestjoerslid

Fakatuere skriuwer

De FNP wol der wêze foar alle ynwenners fan de gemeente Achtkarspelen wat har komôf ek wêze mei,

omdat de partij útgiet fan de lykweardigens fan alle minsken.

De partij hechtet wearde oan in mienskip

dêr't elts safolle mooglik himsels wêze kin mei each foar de eftergrûn fan oaren. 

 

Wolst do/jo dêr diel fan útmeitsje en meidwaan

 

Graach soe de FNP Achtkarspelen harren bestjoer wer folslein meitsje mei in skriuwer m/f

 

de foarneamste taken binne:

ferslachlizzing fan de gearkomsten

behear fan post en e-post

 

 

Is jo frysk skriuwen net mear by de tiid: gjin probleem, wy betelje en organisearje de AFUK - staveringskursus.

 

 

ynteresse as oare reaksje kinne stjoerd wurde nei  geart.van.der.veldefnp.frl

 

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer