WOLKOM, by de FNP ôfdieling Achtkarspelen

WOLKOM, by de FNP ôfdieling Achtkarspelen 83px Achtkarspelen seal svg

Achtkarspelen is in unyk stikje Fryslân dêr't wy grutsk op wêze moatte. De FNP, as Fryske federalistyske partij, wol dat wy yn Achtkarspelen yn it foarste plak ús eigen saken regelje. Gearwurkje mei oare oerheden kin allinnich wannear't it better foar de boargers is.

 

De FNP wol der wêze foar alle ynwenners fan de gemeente Achtkarspelen wat har komôf ek wêze mei, omdat de partij útgiet fan de lykweardigens fan alle minsken. De partij hechtet wearde oan in mienskip dêr't elts safolle mooglik himsels wêze kin mei each foar de eftergrûn fan oaren.

De ynset fan de FNP bliuwt net beheind ta de gemeente of de provinsje. Ek yn de Earste Keamer yn Den Haach en yn Europees ferbân (it EFA) klinkt it lûd fan de FNP.

 

Politike partijen binne de wichtichste skeakel tusken de boarger en de oerheid. Mar as dy har posysje net wiermeitsje, wurde se de swakste skeakel. It betrouwen yn de oerheid ferdwynt om't it in sletten wrâld liket dêr't de stim fan de kiezer net jildt. Politike partijen binne derfoar om der op út te gean om te hearren wat der libbet ûnder de minsken en de oerheid te korrisjearjen.
As federalistyske partij hat de FNP Achtkarspelen it altyd as har wichtichste taak sjoen midden yn de mienskip te stean en de belangen fan de ynwenners fan de gemeente Achtkarspelen te behertigjen.

Foar mear ynformaasje sjoch ek ús program 2018 - 2022 op dizze hiemside. By elke paragraaf sit in nijere útwurking mei útgongspuntenWOLKOM, by de FNP ôfdieling Achtkarspelen2021 FNP Fryslân - Disclaimer