Ús blochs en podcasts

NIJSFNP Fryslan
07-05-2019

Bydrage Tjibbe Brinkman yn de spreekbuis fan de "Feanster"

Us taal is sa as de Notre Dame fan Parys. Unbetelber en ûnferfangber. ...


FNP Fryslan
03-04-2019

Bio fergister Koatstertille kin net samar boud wurde

Nei oanlieding ûndersyk en fragen fan FNP steatelid Wopke Veenstra en FNP Achtkarspelen riedslid Sake van der Meer ...

FNP Fryslan
27-03-2019

Moasje Bestimmingsplan ‘t Maskelyn Stynsgea

FNP wol plan mei romte foar fjouwer wenten yn stee fan twa. ...

FNP Fryslan
27-03-2019

Kin der wol in boufergunning ôfjûn wurde oan de nije biofergister Koatstertille

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) fergunning is nedich ...

FNP Fryslan
27-03-2019

Fragen oangeande iisbaan ’t IIspylkje út Twizelerheide

de ferljochting is ôfkart troch de gemeente ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer