Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
04-06-2021

Fragen foar it fragehealoerke fan 3 juny 2021

Aktyf Frysk taalûnderwiis oan te bieden oan (bern) statushâlders en oarstalige (bern)
ynwenners. ...

FNP Fryslan Laboratory2815641 1920
08-05-2021

Moasje FNP Twajierliks boarstûndersyk by froulju

1 op de 7 froulju yn Nederlân krijt boarstkanker ...

FNP Fryslan Yngong gemeentehs
08-05-2021

Beneamingen fan de ferskillende ôfdielingen binnen it gemeentehûs meikoarten ek yn it Frysk ?

Wethâlder Max de Haan: ‘As gemeente ha wy in foarbyldfunksje' ...


FNP Fryslan Tw.heide
22-04-2021

Realisaasje multyfunksjonele akkomodaasje (MFA) Twizelerheide

It is no de unike kâns foar in MFA, om’t de beide skoallen en VVT nij bouwe moatte ...


FNP Fryslan FNP
19-04-2021

Fryslân: FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan

De FNP Steatefraksje is bûtengewoan min te sprekken oer de wize wêrop’t noardlike bestjoerders de plannen foar it Deltaplan voor het Noorden fan ‘e moarn bekendmakke hawwe. Oer de hollen fan ynwenners en keazen folksfertsjintw ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDFryslân: FNP: dúdlikens oer Deltaplan voor het Noorden. De FNP wol dat der mear dúdlikens komt foar Provinsjale Steaten oer it saneamde Deltaplan voor het Noorden. De konsekwinsjes fan dat Deltaplan mei de Lelylijn en mooglik 100.000 nije wenningen binne neffens de partij sa grut foar Fryslân dat Provinsjale Steaten der sûnder mis goed oer ynformearre wurde moatte, foardat ûnomkearbere stappen set wurde.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer