Nijs


15-01-2019

Heech tiid dat der trochpakt wurdt

85 persint fan ús bern komme as analfabeet yn harren memmetaal fan skoalle ôf ...

09-01-2019

Spreekbuis de Feanster 9 jannewaris 2019

Akwadukt by de Tille? ...

07-01-2019

FNP Achtkarspelen siket nij bestjoerslid

Fakatuere skriuwer ...


Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

Yn byld

Tsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer