Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
24-09-2021

Skriftlike fragen FNP De Harkema

Feiligens krúspunt Reitsmastrjitte en de betonwei ...

FNP Fryslan Ijde
15-08-2021

Nije fraksjefoarsitter FNP Achtkarspelen

Fol goede moed geane wy rjochting de riedsferkiezingen ...

FNP Fryslan Dscn7771
20-07-2021

Nei jierren striid - Gjin Bio fergister op de Tille

FNP bliid mei dizze boppeslach ...

FNP Fryslan
04-06-2021

Fragen foar it fragehealoerke fan 3 juny 2021

Aktyf Frysk taalûnderwiis oan te bieden oan (bern) statushâlders en oarstalige (bern)
ynwenners. ...

FNP Fryslan Laboratory2815641 1920
08-05-2021

Moasje FNP Twajierliks boarstûndersyk by froulju

1 op de 7 froulju yn Nederlân krijt boarstkanker ...

FNP Fryslan Yngong gemeentehs
08-05-2021

Beneamingen fan de ferskillende ôfdielingen binnen it gemeentehûs meikoarten ek yn it Frysk ?

Wethâlder Max de Haan: ‘As gemeente ha wy in foarbyldfunksje' ...Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDFryslân: FNP: dúdlikens oer Deltaplan voor het Noorden. De FNP wol dat der mear dúdlikens komt foar Provinsjale Steaten oer it saneamde Deltaplan voor het Noorden. De konsekwinsjes fan dat Deltaplan mei de Lelylijn en mooglik 100.000 nije wenningen binne neffens de partij sa grut foar Fryslân dat Provinsjale Steaten der sûnder mis goed oer ynformearre wurde moatte, foardat ûnomkearbere stappen set wurde.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer